Friday, March 28, 2008

PEMATUHAN BAYARAN CUKAI PERKHIDMATAN

1. PENGENALAN
Kastam Diraja Malaysia (KDRM) merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kewangan yang dipertanggungjawabkan untuk memunggut cukai Kastam, memberi fasilitasi perkastaman dan memastikan pematuhan undang-undang yang ditadbir oleh KDRM.

Misi KDRM adalah untuk memunggut cukai dan memberi fasilitasi perkastaman kepada sektor perdagangan dan perindustrian serta mempertingkatkan pematuhan perundangan demi kepentingan ekonomi, social dan keselamatan Negara. Oleh itu, memungut cukai masih lagi menjadi tugas terpenting jabatan manakala memberi fasilitasi perkastaman dan mempertingkatkan pematuhan perundangan merupakan elemen penyokong kearah memperkemas dan memperteguhkan lagi tanggungjawab jabatan sebagai pemunggut cukai (www. KDRM.gov.my, 7/1/08).

Pada masa ini cukai penggunaan adalah antara cukai yang di pungut oleh KDRM. Cukai penggunaan yang sedang dilaksanakan adalah cukai jualan dan cukai perkhidmatan (Bajet , 2005). Cukai jualan dikenakan ke atas barangan ketika diimport atau di peringkat pengilangan, manakala Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu termasuk profesional serta pengusaha hotel dan restoran.

Malah, menurut Ahmad (2004), cukai tak langsung juga dikenali sebagai cukai penggunaan, iaitu cukai yang di kutip melalui orang ketiga seperti cukai perkhidmatan yang dibayar kepada pemberi khidmat yang kemudiannya menyerahkannya kepada pihak yang berkuasa.

Cukai Perkhidmatan
Cukai Perkhidmatan merupakan suatu jenis cukai dalaman (internal tax) yang di kenakan di bawah peruntukan Akta Cukai Perkhidmatan 1975 dan Peraturan-peraturan Cukai Perkhidmatan 1975 (PCP) yang berkuatkuasa pada 1 Mac 1975 . Cukai Perkhidmatan dikenakan apabila perkhidmatan yang kena dibayar cukai disediakan oleh orang yang kena membayar cukai dengan kadar yang ditetapkan iaitu 5%. ’Perkhidmatan yang kena dibayar cukai’ dan ’orang yang kena membayar cukai’ adalah seperti yang disenaraikan dalam Jadual Kedua (Peraturan 3 dan 4), Peraturan-peraturan Cukai Perkhidmatan (pindaan)(No.2) 1999.

Sejak Akta Cukai Perkhidmatan mula di kuatkuasakan, pindaan-pindaan telah di buat bagi menyesuaikannya dengan perluasan skop cukai perkhidmatan dan kehendak semasa. Bagaimanapun Akta Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 1999 yang berkuatkuasa mulai 1.1.2000, merupakan pindaan yang menyeluruh, melibatkan 36 seksyen dan 7 daripadanya seksyen baru. Penghapusan threshold bagi syarikat professional, perundingan dan pengurusan, dan penggabungan Borang Kastam , merupakan antara pindaan terbaru (Bajet 2008).

Akta Cukai Perkhidmatan 1975, Peraturan-peraturan Cukai Perkhidmatan 1975 dan Perintah Cukai Perkhidmatan (Kadar Cukai) 2000 , adalah undang-undang yang terpakai bagi maksud cukai perkhidmatan di seluruh Malaysia kecuali Langkawi, Labuan, Zon Bebas dan Kawasan Pembangunan Bersama (Joint Development area / JDA).

Bayaran Cukai Perkhidmatan (CJP 3)
Cukai Perkhidmatan kena dibayar kepada jabatan kastam dalam masa 28 hari selepas tamat “tempoh bercukai” (taxable period) yang ditetapkan , bila mana :
· mendapat bayaran daripada pelanggan dalam suatu tempoh bercukai
· pada hari yang mengikuti tempoh dua belas bulan kalendar jika tidak mendapat bayaran selepas invois dikeluarkan.

Mekanisme bayaran CP yang ada kini adalah seperti berikut:
· bayaran mestilah mengunakan borang CJP3(mengantikan borang CP 3 , kuatkuasa Januari 2008)
· bayaran dibuat secara wang tunai; kiriman wang atau kiriman pos; atau cek syarikat atau bank deraf
· penyata bayaran (borang CJP3) hendaklah dikemukakan kepada cawangan cukai perkhidmatan sama ada dengan bayaran, tanpa bayaran atau nil
· penyata bayaran (borang CJP3) hendaklah diserahkan sama ada secara sendiri, melalui pos atau kiriman cepat

Akta dan peraturan-peraturan berkaitan pematuhan bayaran Cukai Perkhidmatan meliputi Sek. 12 Akta Cukai Perkhidmatan 1975, Sek. 14 Akta Cukai Perkhidmatan 1975, Sek.16 Akta Cukai Perkhidmatan 1975, Per. 12 Peraturan-peraturan Cukai Perkhidmatan 1975 dan Per. 13(1) Peraturan-peraturan Cukai Perkhidmatan 1975 .

Aktiviti untuk meningkatkan pematuhan bayaran Cukai Perkhidmatan
Pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan pematuhan bayaran cukai perkhidmatan, antaranya termasuklah :
i. Operasi Ops 2B ; merupakan operasi untuk menggalakkan pelanggan-pelangan ‘bayar betul’ yang telah dilaksanakan pada tahun 2003.
ii. penubuhan ‘flying-squad’ pada tahun 2005 ; yang boleh pergi dengan pantas ke restoran-restoran yang meragukan dari segi ikrar nilai jualan (Buletin Mesra Kastam, 2005)
iii. Hari Bertemu Pelanggan ,tahun 2006 ; yang membolehkan pelanggan berurusan secara terusdengan pengurusan tertinggi jabatan (Jinal , 2006)
iv. Operasi Penyata Tanpa Bayaran ,tahun 2006 ; untuk mengenalpasti pemegang lesen CP yang mengemukakan penyata bayaran secara habitual lewat, gagal, dan tanpa bayaran (KL ‘one up’, 2006)
v. Kaunter bayaran di buka di waktu rehat mulai minggu kedua ,tahun 2007
vi. Kaunter bayaran dibuka pada minggu terakhir hujung bulan tahun 2007
vii. Lampiran A tidak perlu di kemukakan pada bersama-sama penyata bayaran , kuatkuasa Januari 2008

Bagaimanapun sehingga tahun 2007, masih terdapat pelanggan yang bersikap tidak patuh pada bayaran CP. Contohnya pada tahun 2006, KDRM masih lagi berhadapan dengan retoran-restoran yang tidak membayar cukai perkhidmatan atau membayar CP dengan tidak betul (Sepakat, 2006).

Malahan Marimuthu (1999) juga turut menyatakan bahawa Pembayar cukai tidak boleh menginterpretasikan sendiri akan sesuatu urus niaga dari aspek pencukaian tanpa bantuan dari pakar pencukaian. Pembayar cukai perlu tahu beberapa pengetahuan teknikal pencukaian terhadap sesuatu urus niaga yang berpotensi dan adalah bahaya menentukan sendiri bagaimana untuk merekod atau menilai sesuatu urus niaga dari sudut pencukaian. Perunding pencukaian dapat membantu menyelesaikan sesuatu urus niaga dari sudut pencukaian kerana mereka mempunyai kepakaran teknikal pencukaian yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Kenyataan Masalah
Sriyono ( 2004) di dalam nota penyelidikannya mengatakan bahawa pada dasarnya masalah cukai adalah persoalan pemungutan untuk negara dan bagaimana negara memberikan kemudahan agar pemungutan cukai tersebut mudah dilaksanakan. Oleh itu, mekanisma bayaran CP yang disediakan adalah bertujuan untuk mencapai maksud memungut cukai serta memberi kemudahan kepada pelangan untuk membuat bayaran.

Bagaimanapun, tidak semua pelanggan bersikap mematuhi prosedur dan mekanisme bayaran cukai sedia ada . Pelanggan di sini di definisikan sebagai pelanggan luaran yang terdiri daripada pembayar cukai perkhidmatan (Liman ,2006) ‘Pembayar gagal membayar cukai pada kadar yang telah ditetapkan/dinyatakan’ dan ‘Pembayar lewat membayar cukai’ , adalah dianggap sebagai bukan pematuhan (aktacukai.hasilnet.org.my/WebLHDN.nsf). Ini menunjukkan mekanisme yang ada kurang berkesan dan juga dikatakan ada kaitan dgn sikap . Tanpa sikap positif, pematuhan akan menjadi sukar (Ahmad, 2002).

Malah Kementerian Pembangunana Usahawan Dan koperasi turut menyatakan bahawa Cukai Perkhidmatan dibayar kepada Jabatan Kastam apabila bayaran diterima daripada pelanggan . Oleh itu, Kegagalan pelanggan mematuhi bayaran CP dan undang-undang yang berkaitan kerana ketiadaan sikap yang positif , mengambarkan bahawa pematuhan terhadap pengutakuasaan undang-undang bayaran CP oleh pelanggan adalah lemah . Keadaan ini jika dibiarkan berterusan akan menyebabkan hasil cukai berkurangan seterusnya memberi kesan tak langsung kepada hasil cukai negara.

Ini turut dipersetujui oleh bekas Perdana Menteri Malaysia , di mana beliau menyatakan bahawa tanpa pungutan cukai yang baik adalah sukar bagi sesebuah Negara untuk membiayai pembangunannya . Menurutnya lagi , ini disebabkan cukai tidak langsung yang di pungut oleh mana-mana Kerajaan merupakan sumber pendapatan utama kepada Negara., (Mohammad, 2002).

Oleh itu , daripada sudut pengurusan kita perlu mempergiatkan lagi usaha bagi meningkatkan pematuhan bayaran cukai atau ‘tax compliance’ (Bajet , 2003) demi memastikan misi KDRM tercapai seterusnya mempastikan Kerajaan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan.

2. KAJIAN LITERATUR (LR)
“Ilmu pengetahuan baru dibangunkan atas ilmu pengetahuan lama” (Ayub, 1992) , adalah kenyataan untuk menerangkan apa yang dimaksudkan sebagai kajian literatur. Sekaran (2006) mendefinasikan kajian Literatur pula sebagai salah satu bahagian penting untuk seseorang penyelidik memdapatkan maklumat . Beliau turut mendefinasikan LR sebagai “ documentation of a comprehensive review of the published and unpublished work from secondary sources of data in the areas of specific interest to the researcher”.

Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi telah merujuk Cukai perkhidmatan sebagai suatu cukai penggunaan yang dikenakan kepada pengguna yang menggunakan perkhidmatan yang ditetapkan berkuatkuasa mengikut peruntukan Akta Cukai Perkhidmatan 1975. Malah menurut Zainuddin (1999) sebagai cukai penggunaan syarikat hanya bertindak sebagai agen bagi mengutip cukai daripada pengguna. Cukai penggunaan pada prinsipnya perlu mempunyai asas yang luas supaya hasil Kerajaan dapat berkembang selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Ini secara tidak langsung menunjukkan betapa perlunya KDRM meningkatkan usaha supaya pelanggan bersikap patuh kepada pembayaran CP .

Dalam mengkaji gelagat pematuhan cukai , Ahmad (2002) menyatakan bahawa tanggapan boleh dibuat bahawa individu yang mempunyai sikap yang positif terhadap cukai, biasanya percaya kepada kesaksamaan sistem cukai serta keadilan dalam perlakuan pentadbir cukai dan patuh kepada undang-undang cukai. Ini bermakna tanpa pemahaman dan sikap yang positif berkaitan sistem percukaian, maka pematuhan akan menjadi sukar. Ini selari dengan pengertian sikap yang dikemukakan oleh Widiyanta (2002) yang menyatakan bahawa sikap adalah kesediaan yang diarahkan untuk menilai atau menanggapi sesuatu.

Malah Ahmad (2004) juga telah cuba menguji adakah wujud perbezaan antara gender dari segi sikap terhadap pematuhan cukai di Malaysia. Hasilnya, beliau mendapati tiada perbezaan sikap terhadap isu-isu cukai diantara wanita dan lelaki . Malah, berdasarkan kajian literaturnya , beliau turut mendapati bahawa perbezaan sikap juga merupakan satu faktor penting dalam meramalkan perlakuan salah laku cukai.

Manakala D’Ascenzo (2006), menyatakan bahawa daripada ‘model pematuhan’ kita boleh mengetahui penyebab kepada ketidakpatuhan pembayar cukai. Menurutnya lagi “ faktor-faktor yang mempengaruhi kelakuan pembayar cukai” dan “ sikap untuk mematuhi” adalah saling mempengaruhi dan saling berkait antara satu sama lain.

Ramasamy (2002), pula telah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan mengapa sebilangan peniaga-peniaga kecil (peniaga tunggal dan perkongsian) tidak membayar cukai dan hasil kajiannya mendapati bahawa tidak terdapat kesan perhubungan antara pengetahuan berkenaan cukai dengan sikap terhadap pematuhan. Sebaliknya Fallan (1999) mendapati tahap pengetahuan cukai yang berbeza mencerminkan sikap yang berbeza. Sebaliknya Ramasamy (2002) mendapati wujud perhubungan yang positif antara sikap terhadap kepatuhan orang lain dan sikap terhadap keadilan sistem percukaian dengan sikap terhadap kepatuhan sendiri. Malah beliau juga mendapati bahawa sikap kepatuhan sendiri tidak mempunyai perhubungan positif dengan niat untuk mematuhi (“there is no relationship between respondents’ tax knowledge and attitudes towards compliance. A positive relationship can only be found between attitude towards compliance of other taxpayers and attitudes towards the fairness of tax system with attitudes towards their compliance. It was also found that attitudes respondents’ compliance have no relationship towards intention to comply”).

Manakala Webly (2004) mendapati bahawa peniaga gagal mematuhi perundangan cukai dengan berbagai alasan tetapi ini tidak bermakna mereka membelakangi undang-undang. Kesukaran untuk mengisi borang cukai, Tidak memahami prosedur membayar cukai, serta kesilapan mengikrar cukai adalah antara punca peniaga ini didapati gagal membayar cukai dan mematuhi undang-undang yang berkenaan.

Kirchler (2000) pula telah mengkaji sikap majikan/peniaga terhadap cukai. Hasil soal selidik yang dijalankannya keatas 117 peniaga, mendapati bahawa peniaga mempunyai sikap atau niat yang tinggi untuk mengelak daripada membayar cukai serta mempunyai kecenderungan untuk tidak membayar cukai. Malahan mereka didapati tidak mempunyai semangat yang kuat untuk membayar cukai.

Dalam satu kajian yang dibuat oleh sekumpulan ahli sains daripada Universti Oregon pula mendapati bahawa, dengan membayar cukai dan menyumbang secara sukarela, otak manusia akan mengeluarkan satu petunjuk kepuasan. Melalui kajian ini juga, mereka mendapati bahawa system percukaian bukanlah sesuatu yang memberi kesan yang tidak elok kepada masyarakat. Oleh itu, Mohammad (2008) menyatakan jika kajian yang sama dilakukan di Malaysia ia akan menghasilkan jawapan yang sama kerana menurut pakar psikologi, manusia , walaupun pada tahap yang berbeza antara satu sama lain, sebenarnya mempunyai sikap mengutamakan kebajikan orang lain berbanding diri sendiri.

Ini secara tak langsung memberi gambaran bahawa untuk meningkatkan pematuhan bayaran cukai perkhidmatan, pelanggan CP perlu jujur dan perlu bersikap professional dalam melaksanakan kewajipan mereka sebagai pelangan CP yang perlu membayar cukai CP pada tempoh masa yang telah ditetapkan. Seandainya sikap jujur ini tidak wujud langsung dalam diri pelanggan CP ,maka implikasi buruk akan menimpa kestabilan ekonomi negara.(www.hasil.org.my/melayu/pdf) Oleh itu, ‘Ketetapan Kastam’ telah diwujudkan , yang bertujuan meningkatkan ketelusan, keyakinan dan pematuhan di kalangan pembayar cukai (laporan ekonomi 2007/2008)

Kebanyakan kajian dan analisis mendapati sikap, terutama berkaitan komitmen, disiplin dan integriti antara punca utama kegagalan penyerahan borang. Malah, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, pembayar cukai atau pelanggan didapati mengambil sikap berlengah dan tidak mempunyai rasa tanggungjawab menguruskan perkara penyerahan borang dalam tempoh masa yang ditetapkan (Berita Harian, 2005). Hakikatnya, tak dapat tidak, mereka perlu berurusan dengan jabatan sama ada berhubung lesen, pematuhan peraturan tertentu, bayaran duti atau cukai dan lain-lain (www.punb.com.my)

Bagaimanapun adalah diakui bahwa adalah sesuatu yang sukar untuk membuat penilaian terhadap pematuhan atau perubahan daripada aspek Attitude atau Sikap ke arah yang positif dalam menjiwai dan mematuhi perundangan dan peraturan. Ini kerana sikap adalah sesuatu yang berlaku dalam diri . Oleh itu, sikap yang boleh mendatangkan keburukan atau keaiban mestilah di tinggalkan atau dibuang terus dari dalam diri. (http://www.forestry.gov.my/utus2007.html).


3. PANDANGAN DAN CADANGAN ‘PENGURUSAN PEMATUHAN’
KDRM merupakan antara jabatan yang terpenting dalam jentera Kerajaan, terutamanya dari segi pungutan hasil kerana ia bertanggungjawab memungut cukai tidak langsung Kerajaan. Ini memberi makna salah satu antara peranan KDRM adalah memungut cukai dengan betul. Malah, sehingga hari ini lebih 65% kutipan hasil cukai KDRM datangnya daripada Cukai Dalaman (cukai jualan, cukai perkhidmatan dan cukai eksais) dan selebihnya daripada Kastam (Sepakat, 2006). Namun persoalannya adalah, sama ada yang telah di pungut oleh KDRM itu betul atau masih lagi ada yang tidak mematuhi perundangan dan peraturan KDRM.

Berdasarkan pemerhatian diatas serta usaha –usaha yang telah di jalankan didapati masih ada pelanggan CP yang bersikap tidak mematuhi perundangan bayaran CP . Ini dapat dilihat dengan meningkatnya pungutan hasil CP setiap kali operasi CD dijalankan atau pemeriksaan berjadual mahupun pemeriksaan akaun ditingkatkan. Oleh itu, pengurusan cukai dalaman perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan pematuhan bayaran CP , yang secara tidak langsung memupuk sikap positif dalam diri pelanggannya kerana KDRM juga bertindak sebagai agensi penguatkuasaan undang-undang Kastam dan pencegahan penyeludupan serta penyelewengan dari segi pengelakkan pembayaran cukai (Yakcob, 2004). Antara langkah yang boleh dilaksanakan oleh pengurusan untuk meningkatkan pematuhan bayaran cukai dalaman adalah :

i) Meluaskan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
Selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan penggunaan ICT serta merealisasikan kerajaan elektronik (e-kerajaan,) , pihak pengurusan Cukai Dalaman (CD) juga perlu meluaskan pengunaan ICT dan menjadikannya sebagai sebagai mekanisme atau ‘tools’ utama untuk meningkatkan pematuhan bayaran CP misalnya melalui pembangunan aplikasi ‘e-Reminder’ iaitu salah satu kaedah untuk mengingatkan pelanggan (Khidmat, 2007) membuat bayaran CP . Pematuhan bayaran CP ini juga boleh ditingkatkan melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) .

ii) Membangunkan Sistem Maklumat Pengurusan (MIS).
Selaras dengan pembangunan ICTR , pengurusan cukai dalaman amnya dan pengurusan KDRM khasnya boleh meningkatkan pematuhan bayaran cukai oleh pelanggan dengan mengadakan Sistem Maklumat Pengurusan (MIS). Ini kerana MIS akan menjana banyak maklumat dan sistem ini perlu menyediakan atau memberi maklumat yang dikehendaki dan terkini oleh pelanggan khasnyadan jabatan amnya.

iii) Melaksanakan pembangunan ePayCD
Pembangunan ePayCD harus dibangun dan dilaksanakan dengan segera, sebagaimana yang telah dirancang di dalam “Mesyuarat Panel Perundingan Kastam-Swasta” . ePayCD yang dibangunkan mestilah membolehkan pembayaran cukai dalaman termasuk cukai perkhidmatan secara mudah, selesa, selamat dan cepat . Ini akan mengurangkan bebanan pelanggan CP untuk hadir ke kaunter bayaran untuk tujuan bayaran disamping mengurangkan masa menunggu di kaunter bayaran .

iv) Menyertai e-KL
Untuk meningkatkan pematuhan bayaran CP , pengurusan CD amnya dan KDRM khasnya, boleh juga mengambil inisiatif untuk turut serta dalam e-KL. eKL merupakan satu inisiatif dibawah MSC malaysia yang menggalakkan penggunaan ICT untuk berurusan dengan pelbagai agensi kerajaan terutama di sekitar kawasan tersebut iaitu Kuala Lumpur, Selangor Dan Negeri Sembilan (eKL,2007). Ini kerana e-KL yang telah dilancarkan berdasarkan kepada prinsip ”Satu Kerajaan, Berbilang Agensi” (Hassan, 2008) dan didukung oleh konsep ”No Wrong Door Policy” menyediakan pelbagai perkhidmatan yang merangkumi antara lain:
· Perkhidmatan Online Menyeluruh (End-to-End Online Services);
· pembayaran Elektronik;
· penyerahan Elektronik; dan
· Komunikasi dan Pengaduan Elektronik
Ini akan memberi kemudahan kepada pelanggan CP untuk membuat bayaran seterusnya meningkatkan pematuhan.

v) Menyediakan Pejabat Khidmat Pelanggan
Penyediaan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan merupakan kesinambungan kepada konsep kaunter pertanyaan yang telah diwujudkan di jabatan dan agensi kerajaan bagi kemudahan orang ramai berurusan . Pejabat Perkhidmatan Pelanggan ini menggabungkan tugas dan peranan petugas di kaunter pertanyaan, penyambut tetamu dan pegawai perhubungan awam di jabatan. Matlamat utama mewujudkannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan berurusan dan mendapatkan maklumat serta perkhidmatan yang cepat dari jabatan. Untuk memenuhi matlamat tersebut, pelanggan yang berhubung melalui telefon atau datang ke kaunter mendapatkan pelbagai perkhidmatan perlu dilayan dan diberi perhatian segera (Khidmat, 2007). Kemudahan ini akan memberi keselesaan kepada pelanggan disamping akan meningkatkan tahap pematuhan di kalangan pelanggan. Malah Sriyono (2004) juga menyatakan bahawa walaupun pada dasarnya masalah cukai adalah persoalan pemungutan untuk negara tetapi beliau juga menjelaskan agensi yang memungut cukai juga perlu berusaha memberikan kemudahan kepada pelanggannya .

vi) Meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran pelanggan
Meskipun terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tahap pengetahuan tidak mempengaruhi sikap pelanggan terhadap pematuhan bayaran cukai tetapi kajian juga menunjukkan bahawa sikap dikatakan dapat berubah dan berkembang hasil proses pembelajaran, sosialisasi, perkembangan maklumat dan pengaruh kebudayaan ( Widiyanta,2002). Malah, beliau turut mendapati bahawa meningkatkan pengetahuan pelanggan ini boleh dilakukan antaranya melalui media-massa (television, radio, akhbar dan majalah ) kerana ia mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan pandangan dan kepercayaan manusia. Oleh itu, melalui media massa ini, pelanggan perlu disedarkan mengenai pentingnya hasil cukai yang dibayar kepada pembangunan ekonomi dan social Negara. Tanpa kesedaran ini pelanggan tidak akan mengetahui betapa pentingnya cukai yand dibayar itu kepada sosio-ekonomi Negara.

Usaha-usaha meningkatkan pematuhan bayaran CP melalui peningkatan kesedaran dan pengetahuan ini juga boleh dilakukan melalui ceramah-ceramah dan seminar CP secara berterusan. Praktikalnya kini, ceramah mengenai bayaran CP hanya dibuat sekali sahaja iaitu diawal penyerahan lessen cukai perkhidmatan (KDRM K.L). Malahan, pengurusan tertinggi jabatan juga mestilah menentukan secara khusus pegawai yang harus memberi ceramah atau seminar , supaya pelanggan lebih menghormati perundangan dan peraturan yang ada.

Masyarakat juga mesti disemai dengan rasa bertanggungjawab atas bayaran CP ini kerana masyarakatlah penyumbang dan pembayar sebenar CP. Manakala pelanggan hanya merupakan pihak yang memunggut cukai bagi pihak pengguna kerana perkhidmatan yang diterima atau diberi. Ini juga selari dengan langkah yang telah dibuat oleh KDRM iaitu ‘mengkastamkan masyarakat dan memasyarakatkan kastam’.

vii) Penguatkuasaan undang-undang dan sokongan pihak pengurusan atasan
Untuk maksud meningkatkan pematuhan bayaran CP oleh pelanggan, undang-undang CP yang berkaitan hendaklah dikuatkuasakan sepenuhnya disamping mendapat sokongan pengurusan atasan untuk kejayaan pelaksanaan

pengutkuasaan. Pelanggan mengambil sikap ‘ambil-mudah’ kerana kurangnya penguatkuasaan undang-undang serta tiada sokongan pihak pengurusan untuk pelaksanaannya. Ini menunjukkan pematuhan bayaran CP juga harus bermula dengan pematuhan oleh KDRM sepenuhnya.

viii) Melaksanakan Cukai barangan dan Perkhidmatan (GST)
Perancangan pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) dalam bajet 2005 , untuk menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang dikenakan sekarang, juga merupakan usaha meningkatkan kadar pematuhan pembayaran cukai disamping meningkatkan hasil, kerana GST merupakan satu system yang lebih komprehensif, cekap, telus dan berkesan ( Yakcob, 2004 ; Berita Harian, 2006). Oleh itu, pengurusan CD perlu memberi sokongan sepenuhnya dalam usaha kerajaan melaksanakan GST

4. KESIMPULAN
Secara keseluruhannya, untuk meningkatkan pematuhan bayaran CP, KDRM perlu menuju kearah merealisasikan kerajaan elektronik seiring dengan perkembangan komunikasi dan teknologi (ICT) serta disokong dengan pembangunan ICTR. Aplikasi –aplikasi yang dicadang untuk dibangun dan dilaksanakan segera seperti MIS, e-reminder, ePayCD, dan sebagainya boleh di letakkan di bawah satu sistem (contohnya e-KDRM, yang mengaplikasikan perkhidmatan secara on-line menerusi

jaringan internet) yang akan membolehkan maklumat cukai perkhidmatan amnya dan cukai tak langsung khasnya, diketahui oleh pembayar cukai. Ini akan membantu meningkatkan ilmu percukaian di kalangan pembayar cukai , menambah kefahaman mereka tentang pentingnya hasil bayaran cukai tersebut kepada Negara dan mendorong kepada sikap positif dalam diri pelanggan.

4 comments:

MUNIERAH... said...

boleh x sy dapatkan keseluruhan artikel ini... boleh x email kat sy... bg softcpoy utk artikel ini...
e_dierah188@yahoo.com

shaziera_aziera said...

saya nk artikel nie..cmna caranya yer?

Linda Roslin said...

boleh x saya nak dpt kan full artikel ni ? email sy linda.roslin@ymail.com

ayien j said...

Boleh minta artikel full... email kt email saya.